Turkish Jobs

Job Information

The Estee Lauder Companies Counter Manager - Ankara Boyner (Gimat) - Estee Lauder in Ankara, Turkey

Counter Manager - Ankara Boyner (Gimat) - Estee Lauder

Pozisyon Özeti:

Tüm sat hedeflerini, mü?teri hizmetleri ve operasyonel hedefleri gerçekle?tirmek için uzmanlar?m?za liderlik edecek ve geli?tirecek dinamik ve ilham verici bir Ma?aza Müdürü ar?yoruz. Adaylar?n h?zl? perakende sektöründe liderlik, koçluk ve i? yönetimi tecrübelerini edinmi? olmas? gerekir.

Bu size kendi ma?azan?z?n Yöneticisi olman?z için s?rad? bir f?rsat. Stratejik hedeflemeler, etkileyici ma?aza içi etkinlikler, kuvvetli mü?teri ili?kileri yönetimi ve yüksek performansl? ekip liderli?iniz ile mü?terileri yakalamak ve elde tutmak için faal i? plan? yaratma ve yönetme sorumlulu?u tamamen sizde olacakt?r.

E?er h?rsl? ve enerjik iseniz; i? planlamada yetene?iniz, ki?ilerin potansiyellerine ula?mas? için koçluk yapma arzunuz varsa prestij kozmetikte bu sizin için yarat?lm, uzun vadeli tatmin eden bir rol olabilir.

Birçok yönetici ve k?demli müdürümüz kariyerlerine sat noktas?nda ba?lad?. planlamas?, tüketici görü?leri, etkinlik yönetimi, mü?teri ili?kileri yönetimi ve birebir pazarlamaya aç?k bu birinci kademe yönetici pozisyonu, Güzellik Sektöründe daha da ilerlemeniz için gereken çok yönlü becerileri size sa?layacakt?r.

Dü?ünce ve insan çe?itlili?ine de?er veren bir kültür içerisinde ilerleyici kariyer f?rsatlar?, seçkin e?itim, geli?im, rekabetçi ücretlendirme ve yan hak paketleri sunuyoruz.

  • Tercihen kozmetik sektöründe olmak üzere perakende yönetiminde ve perakende yönetimi yard?mc?l?nda tecrübesi olan

  • Etkileyici, özgün ve ki?iselle?tirilmi? mü?teri hizmetleri sunma becerisi

  • Sat hedefleri ve mü?teri hizmetleri hedefleri belirleme ve sat analizi ve çalma çizelgesi yapma da dahil olmak üzere i? planlamas? yapma konular?nda tecrübesi olan

  • Envanter ve stok yönetimi ve kasa mutabakat? dahil olmak üzere, perakende operasyonlar?nda tecrübesi olan

  • Sat ve mü?teri hizmetleri hedeflerine ula?mada bir ekibe liderlik etmi? olan

  • Ma?aza içi etkinlikler olu?turma ve uygulama tecrübesi olan

  • Gündüz, gece, hafta sonlar? ve resmi tatiller de dahil olmak üzere, h?zl? tempolu bir çalma ortam?nda perakende saatlerinde çalabilmeye ayak uydurabilen

  • Perakende sat noktas? sat yaz?l?mlar?nda tecrübeli olan

  • Microsoft Office programlar?nda uzman olan

  • Adaylar görü?meye çar?ld?klar? takdirde, bu ülkede çalma ve ya?ama haklar?n? göstermelidirler.

Vardiya Gündüz İşi

İş Retail - Store

İş Tipi Standart

Çizelge Tam Zamanlı

Birincil Lokasyon Europe, Middle East, Africa-TR-06-Ankara

Organizasyon Estée Lauder - Brand

Language: tr

Job Number: 1914657

DirectEmployers